REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM
VÝSKUM A REŠTAURÁTORSKÁ REALIZÁCIA - FASÁD A INTERIÉROV SEVERNÉHO KRÍDLA

Reštaurátor: Mgr. art. Miroslav Janšto

 
Na základe výsledkov pamiatkového architektonicko – historického výskumu a reštaurátorského výskumu časti prízemia severného  krídla kaštieľa v Modrom Kameni môžeme konštatovať, že aj napriek úbytkom pôvodnej hmoty a úpravám, si v zásade zachoval objekt svoje pôvodné kvality a podobu z prestavby z 1. polovice 18. storočia. Neskoršie pozmenený vytvorením novších otvorov a priečok pravdepodobne z polovice 19. storočia a funkčnej adaptácii priestorov začiatkom 20. storočia. K nasledujúcej celoplošnej úprave interiérov došlo po polovici 20. storočia. Narušený stav kamenných prvkov bol spôsobený povrchovou degradáciou kameňa. Mechanické zásahy na kamenných častiach boli pravdepodobne výsledkom barokovej úpravy v 30. rokoch 18. storočia a poslednej celkovej úpravy z 20. rokov 20. storočia.
 
Základným cieľom reštaurátorského zásahu popri obnove priestorov bude zachovanie a v maximálne možnej miere prinavrátenie autentických hodnôt interiérov severného krídla s reštaurovaním hodnotných kamenných prvkov okien, portálu a blokov armovanej vstupnej brány.
 
Reštaurovanie bude zamerané na odstránenie sekundárnych omietok nadstavených cementom a odstránenie nánosov, nečistôt,  sekundárnych náterov z kamenných prvkov.
 
Kamenné prvky budú očistené od sekundárnych náterov, doplnia  sa poškodené lokálne úbytky a budú sa prezentovať v pôvodnej hmote, tak aby v celkovom výslednom efekte bola v maximálnej miere zachovaná autenticita kamenárskej práce.Terajší reštaurátorský zásah zásadným spôsobom rieši zachovanie a stabilizáciu ich výtvarných a umeleckých hodnôt. V priebehu čistiacich prác na fasádach boli zachytené fragmenty zaniknutých detailov členenia fasád hlavne z dvorovej časti. Potvrdený profil horizontálnej rímsy dopĺňal arkádové otvory, ktoré boli centrálne predstavané vstupným rizalitom. Z exteriérovej strany  je vstupný portál upravený pri prefasádovaní začiatkom 20. storočia pretmelením s pravdepodobnou úpravou nivelety  podbránia a mostovej konštrukcie navýšením o cca 30 cm. Samotné armovanie portálu je vyskladané z dvoch druhov kamenných blokov, ktoré sú  precízne striedavo ukladané. Aj toto zistenie predpokladá, prezentáciu kamennej hmoty vo svojej prirodzenej farebnosti s odlíšením od plochy fasád.Návrat na obsah