PÔVODNÝ STAV OBJEKTU - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
PÔVODNÝ STAV OBJEKTU
Prízemie východného krídla a vstupná časť kaplnky a empora kaplnky boli v nedávnej minulosti obnovené, nachádzajú sa v dobrom stavebnotechnickom stave. Rekonštrukčné práce prebiehali na objekte v posledných sto rokoch vždy v kontexte a pre potreby majiteľa a účelu. Pred približne 70 rokmi bol kompletne vymenený krov a strešná krytina. Taktiež boli zriadené hygienické zariadenia, pomerne necitlivo pristavané k hlavnej nádvornej fasáde. Časti kaštieľa, ktoré naposledy boli obnovené na začiatku, respektíve v polovici minulého storočia vykazujú v súčasnosti rôzne stavebnotechnické problémy.

V ďalšom uvedieme o tom stručný popis:
Konštrukčné prvky dlhodobej životnosti, okrem zlého stavu spojiva a vonkajších omietok obvodových stien nevykazujú poruchy ani nadmerné opotrebovanie.
Najväčším stavebnotechnickým problémom sú ostatné a doplnkové časti stavby a to najmä havarijný stav strechy. Krytina strechy severného a západného krídla je na konci životnosti, je krehká a tvarovo nestabilná. Krytina striech okrem strechy východného krídla vyžaduje urýchlenú výmenu. Klampiarske prvky strechy sú netesné a lokálne skorodované. Strecha na viacerých miestach zateká. V súčasnosti prebieha výmena strešnej krytiny nad severným krídlom kaštieľa. Celkový stavebnotechnický stav krovu je dobrý. Poškodenia krovu majú najmä lokálny charakter.
Elektroinštalácia, ako aj vnútorné inštalácie zdravotechniky sa nachádzajú v havarijnom stave. Ležatá časť kanalizácie kvôli havárii v nedávnej minulosti bola lokálne opravovaná, interiérové časti kanalizácie sú stále netesné. Vykurovanie prevažnej časti objektu je nefunkčné.
Vonkajšie výplne otvorov, podlahy, technické zariadenia a inštalácie technického vybavenia v neobnovených častiach budovy sa nachádzajú v havarijnom stave.
Výplne okenných a vonkajších dverných otvorov sú schátralé. Exteriérové časti týchto výplňových konštrukcií sú bez funkčnej ochrannej povrchovej úpravy. Drevená hmota vonkajších okien je na mnohých miestach prasknutá, zdeformovaná a krídla týchto okien sú netesné.
Drevené podlahy sú v zlom technickom stave, sú poškodené odieraním a lokálnym zatekaním v oblasti okien. Nevhodnými povrchovými úpravami na báze technických olejov boli znehodnotené. Pomerne veľké percento súčasných podláh je potrebné vymeniť, alebo opraviť.
Vonkajšie omietky sú poškodené. Podľa výsledkov sond vonkajšie omietky sú cementové, z hľadiska stavebnej fyziky  tvoria vysoký difúzny odpor, preto spôsobujú nepriedušnosť obvodových stien. Pod vonkajšími omietkami sa pravidelne zrážala vlhkosť, ktorá postupne spôsobuje chemický rozklad spojiva stien a tým degradáciu muriva.
V interiéroch prízemia a suterénu severného a západného krídla sú omietky v soklových častiach stien lokálne zavlhnuté a miestami odlúpené od povrchu. Potvrdila sa aj prítomnosť agresívnych solí, ktoré vyvolali degradačné procesy omietok a muriva. Zavĺhané sú aj podlahy suterénu a časti prízemia. Nadmerná vlhkosť spodnej stavby znamená pre kaštieľ vo všeobecnosti veľký problém. Steny sú bez funkčnej hydroizolácie, prebieha v nich transport zemnej vlhkosti vzlínaním  zo základov do priestorov interiéru, povrchové dažďové vody z nádvoria počas prudkých dažďov výrazným spôsobom zásobujú murivá vodou.
Spevnené plochy nádvoria tvoria prevažne betóny. Povrch betónov je zvetralý a dlhodobým pôsobením poveternostných vplyvov sa rozdrvil. Vstupný barokový most sa nachádza v havarijnom stave. Nosné klenby mosta sú nadmerne vlhké a zasolené. Ochranný povrch mosta nespĺňa svoj účel, je netesný. Klenby sú atakované dažďovou vodou, ktoré pretečú netesnosťami pochôdznou vrstvou do jadra konštrukcie.


Návrat na obsah